Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 168 от 29.03.2017 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации относно перспективите за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 168 от 29.03.2017 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации относно перспективите за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали. Поставените въпроси свързани с провеждането на обществените консултации са следните:

 

Мотиви:

Предвид свободния спектър в радиочестотни обхвати 174 MHz – 230 MHz и 526.5 kHz - 1606.5 kHz и с оглед спазване на принципите на прозрачност, публичност и консултативност, залегнали в разпоредбите на Закона за електронните съобщения, КРС открива процедура за обществени консултации относно преспективите за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали в тези обхвати.

 


Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища по поставените на обществени консултации въпроси,

както и по позицията на КРС в срок до 03.05. 2017г. на адрес:

гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6 и на адрес: info@crc.bg