Търсене в сайта

Обява по реда на чл. 187 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Ремонт на санитарни помещения в сградата на КРС, бул. „Шипченски проход” № 69, етаж 7 ”

 


Договор с изх. № 03-08-26/21.06.2017 г. с предмет: „Ремонт на санитарни помещения в сградата на КРС, бул. „Шипченски проход” № 69, етаж 7” (Договорът е публикуван в Профил на купувача на 29.06.2017 г.)

 

 

Протокол № 2 от работата на комисията в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Ремонт на санитарни помещения в сградата на КРС, бул „Шипченски проход” № 69, етаж 7” (Протоколът е публикуван в Профил на купувача на 12.06.2017 г.)

 

Протокол от работата на комисията в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Ремонт на санитарни помещения в сградата на КРС, бул. „Шипченски проход” № 69, етаж 7 ”

 

(Протоколът е публикуван в „Профила на купувача“ на 22.05.2017 г.)

 

Обява по реда на чл. 187 от Закона за обществените поръчки с предмет: Ремонт на санитарни помещения в сградата на КРС, бул. „Шипченски проход” № 69, етаж 7

 

Срокът за подаване на оферти е 18.04.2017 г.

 

Отварянето на офертите ще се извърши на 19.04.2017 г. в 14:00 часа.

 

(Обявата е публикувана в профила на купувача на 30.03.2017 г.)