Покана за участие в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: “Закупуване на софтуерни лицензи за Windows Server 2012 R2 Datacenter – 1 брой”