Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2017 г.

 

Договор с № 03-08-97/20.12.2016 г., сключен между КРС и „ПРАЙСУОТЪРХАУС КУПЪРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД с предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2017 г.”

 

(Договорът е публикуван в Профил на купувача на 09.01.2017 г. )

 

С Решение на КРС № 613/06.12.2016г. за изпълнител в процедура с предмет: Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2017 г. е определен „ПрайсуотърхаусКупърс България” ЕООД. Подизпълнител в поръчката е: ”ПрайсуотърхаусКупърс Бизнес Солюшънс С.А.” със следния дял за изпълнение в договора: Съдействие в различните етапи на измерването, включително: Подготвителна фаза /анализ на данни за статистическа обработка и изготвяне на представителен план на извадка, определяне на броя и разпределението на панелистите и др./; Изготвяне на тестови пратки; Действително измерване на качеството; Изготвяне и представяне на официални и междинни отчети от измерването; Извършване на качествен контрол по отношение на цялостния процес по измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки. (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 08.12.2016 г.)

 

 

1. Окончателен доклад за дейността на комисията по ЗОП (Публикуван в Профил на купувача на 08.12.2016 г.)

2. Утвърден доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП(Публикуван в Профил на купувача на 08.12.2016 г.)

3. Протокол 2 от дейността на комисията по заповед № РД - 07-274/21.09.2016 г. (Публикуван в Профил на купувача на 08.12.2016 г.)

4. Протокол  3 от дейността на комисията по заповед № РД - 07-274/21.09.2016 г. (Публикуван в Профил на купувача на 08.12.2016 г.)

 

 

Отварянето на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2017 г.” ще се извърши на 11.11.2016г. в 16:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6, ет. 4.(Съобщението е публикувано в Профил на купувача на  08.11.2016 г.)

 

 

Протокол  1 от дейността на комисията по обществена поръчка с предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2017 г.” (Протоколът е публикуван в Профил на купувача на 19.10.2016 г.)

 

Отварянето на офертата в процедура с предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2017 г.” ще се извърши на 10.10.2016 г. от 14:00 часа.

 

С Решение на КРС се удължава срока за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2017 г.

Крайният срок за подаване на оферти е 29.09.2016 г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 30.09.2016 г.

 

Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в публично състезание в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2017 г."

 

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.

 

Крайният срок за подаване на оферти е 09.09.2016 г.

 

Отварянето на офертите ще бъде на 10.09.2016 г. от 12:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6

 

За допълнителна информация се обръщайте към:

Анастасия Стоева – Комисия за регулиране на съобщенията, 1574, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, тел. 02 9492957

Мария Бончева – Комисия за регулиране на съобщенията, 1000, гр. София, ул. „Гурко” № 6, тел. 02 9492939“

(Информацията е публикувана на 09.08.2016 г.)