Покана за участие в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на климатични системи, инсталирани в сгради на Комисията за регулиране на съобщенията”