Извършване на хигиенно и санитарно обслужване в сградите на Комисията за регулиране на съобщенията в гр. София

 

 

Договор с изх. № 03-08-72/30.08.2016 г. с предмет: "Извършване на хигиенно и санитарно обслужване в сградите на Комисията за регулиране на съобщенията в гр. София  (Договорът е публикуван в Профил на купувача на 07.09.2016 г.

 

 

Протокол от заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-07-230/02.08.2016 г. на Председателя на КРС, във връзка с разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти с оглед избор на изпълнител за сключване на договори с предмет: „Извършване на хигиенно и санитарно обслужване в сградите на КРС в гр. София”.  (Протоколът е публикуван в профила на купувача на 15.08.2016 г. )

 

Извършване на хигиенно и санитарно обслужване в сградите на Комисията за регулиране на съобщенията в гр. София (Поканата е публикувана на 17.06.2016 г.)

 

Обява (Обявата е публикувана на 17.06.2016 г.)

 

Срокът за подаване на оферти е 01.08.2016 г.

 

Публичното отваряне на офертите ще се извърши на 02.08.2016 г.