Покана за участие в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Доставка на измерители на цифрови кабелни телевизионни системи” - 2 броя.