Покана за участие в поръчка за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Изработване на резюме на печатен вариант на годишни доклади на Комисията за регулиране на съобщенията за 2015 година”