Покана за участие в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: Превод на годишни доклади на КРС за 2015 г.