Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на Комисия за регулиране на съобщенията