Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на Правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията

 

Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на Правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), съгласно Приложението. Проектът е изготвен с оглед необходимостта от наличие на правна уредба, регламентираща достъпа до обществена информация.

 
Проектът е приет в изпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 2 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), обн. в Държавен вестник бр. 41 от 22.05.2007 г., в сила от 26.05.2007 г. Проектът е разработен и в съответствие с изискванията на Закона за достъп до обществена информация и цели да въведе съответния ред и правила, при спазване на които всеки гражданин на Република България и всяко юридическо лице имат право на достъп до обществена информация, включително и такава, получена от КРС при условията на чл. 40 и чл. 153 от ЗЕС.

 
В съответствие с чл. 41, ал. 2 от ЗЕС и на основание чл. 36, ал. 1 и ал. 2, регулаторът открива процедура за обществено обсъждане, като проектът на правилата е публикуван на страницата на КРС в Интернет www.crc.bg. Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища в 30-дневен срок на адрес гр.София, ул.”Гурко” №6, Комисия за регулиране на съобщенията.
Направените в срок предложения и забележки по проекта на правилата ще бъдат разгледани от КРС.

 

 

За контакти:

 

Албена Мирoшникова – съветник в Kабинета към Комисията

e-mail: amiroshnikova@crc.bg,

 

Калин Каролев – главен експерт

e-mail: kkarolev@crc.bg,

 

телефон: 02/949 22 73