Търсене в сайта

Съобщение за издаване на три разрешения за ползване на радиочестотен спектър от обхват 700 MHz и три разрешения от обхват 800 MHz за наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги, с национално покритие

На основание чл. 91, ал. 1 и заявление с вх. № 08-01-436/18.10.2023 г., допълнено с вх. № 08-01-436-1/19.10.2023 г., от „А1 България“ ЕАД за издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения в радиочестотни ленти 703-713 MHz/758-768 MHz (2х10 MHz) и 791-801 MHz/832-842 MHz (2х10 MHz), във връзка с Решение № 699/04.10.2023 г. на Министерския съвет, с Решение № 299 от 24.10.2023 г. Комисията за регулиране на съобщенията обявява съобщения да издаде три разрешения в обхват 700 MHz и три разрешения в обхват 800 MHz за използване на радиочестотен спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги с национално покритие за срок от 15 (петнадесет) години.  
    С това свое решение Комисията за регулиране на съобщенията изпълнява разпоредбите на Решение № 699/04.10.2023 г. на Министерския съвет и създава предпоставки за изпълнение на Реформа 2 C7.R2. Ефективно използване на радиочестотния спектър от Плана за възстановяване и устойчивост по отношение на отдаването на радиочестотен спектър в обхвати 700 MHz и 800 MHz.