Търсене в сайта

Съобщение за издаване на три разрешения за ползване на радиочестотен спектър от обхват 700 MHz и три разрешения от обхват 800 MHz за наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги, с национално покритие

На основание чл. 91, ал. 1 и заявление с вх. № 08-01-436/18.10.2023 г., допълнено с вх. № 08-01-436-1/19.10.2023 г., от "А1 България" ЕАД за издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения в радиочестотни ленти 703-713 MHz/758-768 MHz (2х10 MHz) и 791-801 MHz/832-842 MHz (2х10 MHz), във връзка с Решение № 699/04.10.2023 г. на Министерския съвет, с Решение № 299 от 24.10.2023 г. Комисията за регулиране на съобщенията:

I. Обявява съобщение да издаде три разрешения в обхват 700 MHz за предоставяне на 2х10 MHz с всяко от тях (три честотни блока от 2х10 MHz), както следва:

  • едно разрешение с предоставяне на честотни ленти 703-713 MHz/758-768 MHz (2х10 MHz);
  • едно разрешение с предоставяне на честотни ленти 713-723 MHz/768-778 MHz (2х10 MHz);
  • едно разрешение с предоставяне на честотни ленти 723-733 MHz/778-788 MHz (2х10 MHz).

по инициатива на „А1 България“ ЕАД.

II. Обявява съобщение да издаде три разрешения в обхват 800 MHz за предоставяне на 2х10 MHz с всяко от тях (три честотни блока от 2х10 MHz), както следва:

  • едно разрешение с предоставяне на честотни ленти 791-801 MHz/832-842 MHz (2х10 MHz);
  • едно разрешение с предоставяне на честотни ленти 801-811 MHz/842-852 MHz (2х10 MHz);
  • едно разрешение с предоставяне на честотни ленти 811-821 MHz/852-862 MHz (2х10 MHz).

по инициатива на "А1 България" ЕАД.

Лицата, които желаят да им бъдат издадени разрешения могат да подадат заявления (в запечатан плик) лично или чрез упълномощен представител, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа в деловодството на КРС на адрес: гр. София 1000, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, по пощата с препоръчано писмо на същия адрес или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис, в срок до 21 дни, считано от датата на публикуване на Решение № 299 от 24.10.2023 г. в "Държавен вестник".