Новини

25.10.2021

С Решение № 358 от 14.10.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за електронните съобщения на проект на решение за изменение и допълнение на Методика за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара, обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., изм. и доп., бр. 101 от 7.12.2018 г.

С Решение № 358 от 14.10.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на решение за изменение и допълнение на Методика за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара, обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., изм. и доп., бр. 101 от 7.12.2018 г. (Методиката).
 
Проектът е изготвен от КРС, съгласувано с Комисията за защита на конкуренцията, съобразно последните изменения и допълнения на Закона за електронните съобщения, обн. ДВ. бр. 20 от 9 март 2021 г., произтичащи от имплементирането на Директива 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения.
 
Проектът на Методика се представя за обсъждане на заинтересованите лица и е публикуван на интернет страницата на комисията в раздел „Обществено обсъждане и консултации”.