Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 358 от 14.10.2021 г. прие проект на решение за изменение и допълнение на Методика за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара и откри процедура за обществено обсъждане на проекта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 358 от 14.10.2021 г. откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Методика за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара, обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., изм. и доп., бр. 101 от 7.12.2018 г..

Проектът е изготвен от КРС, съгласувано с Комисията за защита на конкуренцията, съобразно последните изменения и допълнения на Закона за електронните съобщения, обн. ДВ. бр. 20 от 9 март 2021 г., произтичащи от имплементирането на Директива 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 24.11.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg

Мотиви:

Съгласно чл. 150, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) Комисията за регулиране на съобщенията (Комисията, КРС) определя, анализира и оценява съответните пазари на електронни съобщителни мрежи и/или услуги относно наличието на ефективна конкуренция в съответствие с общите принципи на конкурентното право и специфичните национални условия и определя предприятия със значително въздействие върху пазара.

Във връзка с това свое правомощие Комисията определя с методика условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара. 

Съгласно чл. 150, ал. 3 от ЗЕС Методиката за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара (Методиката) се изготвя от Комисията съгласувано с Комисията за защита на конкуренцията в съответствие с общите принципи на конкурентното право и съобразно правото на Европейския съюз.

Съгласно § 353, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗЕС (изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 2021 г.) подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие в 6-месечен срок от влизането му в сила.

В тази връзка е изготвен проект на Решение за изменение и допълнение на Методика за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятията със значително въздействие върху пазара.

Предложените изменения и допълнения в Методиката произтичат основно от измененията и допълненията на ЗЕС, обн. ДВ. бр. 20 от 9 март 2021 г. Промените в закона са в резултат на имплементирането на Директива 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения. Също така, в проекта са предложени и изменения, които имат за цел прецизиране на някои разпоредби, в резултат от натрупаната през годините практика в КРС по определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара.

С предложените изменения в проекта терминологията в действащата Методика се привежда в съответствие с възприетата в ЗЕС. Досегашният термин „потребители“ се заменя с „ползватели” при отчитане на въведените в т. 48а и т. 26 от Допълнителните разпоредби на ЗЕС дефиниции на понятията „ползвател“ и “краен ползвател“. Отразено е значението на географското проучване по чл. 181а от ЗЕС при извършването на пазарния анализ. В чл. 13 от Методиката текстовете относно трите критерия са приведени в съответствие и допълнени съобразно разпоредбите на чл. 152, ал. 5 и ал. 6 от ЗЕС. Разпоредбите, касаещи искането на информация за целите на анализа са синхронизирани с чл. 40 от ЗЕС, който предвижда информация да може да бъде изискана и от предприятия, предоставящи и прилежащи съоръжения или прилежащи услуги.

Очакваните резултати са привеждане в съответствие на подзаконовата нормативна уредба с последните изменения в ЗЕС.

Проектът не противоречи на националното законодателство и правото на Европейския съюз и съответства на Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения.