Търсене в сайта

ПОКАНА ЗА ТЕСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТ ЗА СРАВНЕНИЕ НА ТАРИФИ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ В ПЕРИОДА 24 - 28 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

 
 
 
Във връзка с реализирането на проект „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“ Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) предлага на всички заинтересовани страни и граждани да тестват в периода от 24.09.2021 г. до 28.09.2021 г. Инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги.
 
С цел осигуряване на по-ефективна защита на потребителите на електронни съобщителни услуги чрез увеличаване на прозрачността на предлаганите тарифи и тарифни планове и по-добър контрол на бюджета им, КРС предлага на всички заинтересовани граждани да тестват приложението и да участват в анонимна анкета, свързана с удовлетвореността от използване му. По-долу можете да намерите линк за достъп, както и кратки инструкции за провеждане на тестовете.
 
Тестването на приложението е достъпно чрез публичния портал https://comparetool.crc.bg/
 
Инструкции за тестването на приложението може да намерите тук.
 
Вашето мнение е важно за нас!
 
 

 eufunds.bg

 „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“,
Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01/08.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд