Новини

31.08.2021

Комисията за регулиране на съобщенията удължи срока за обществено обсъждане на Проект на Позиция относно приложението на Делегиран регламент (ЕС) 2021/654 на Комисията от 18 декември 2020 година за допълнение на Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на единна максимална цена за терминиране на гласови повиквания в мобилни мрежи в целия Съюз и единна максимална цена за терминиране на гласови повиквания във фиксирани мрежи в целия Съюз спрямо терминирането към номера след код 700