Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 280/29.07.2021 г. открива процедура за обществени консултации на проект на Позиция на Комисията за регулиране на съобщенията относно приложението на Делегиран регламент (ЕС) 2021/654 на Комисията от 18 декември 2020 година за допълнение на Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на единна максимална цена за терминиране на гласови повиквания в мобилни мрежи в целия Съюз и единна максимална цена за терминиране на гласови повиквания във фиксирани мрежи в целия Съюз спрямо терминирането към номера след код 700

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 280/29.07.2021 г. открива процедура за обществени консултации на проект на Позиция на КРС относно приложението на Делегиран регламент (ЕС) 2021/654 на Комисията от 18 декември 2020 година за допълнение на Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на единна максимална цена за терминиране на гласови повиквания в мобилни мрежи в целия Съюз и единна максимална цена за терминиране на гласови повиквания във фиксирани мрежи в целия Съюз спрямо терминирането към номера след код 700.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 02.09.2021 г. на адрес: гр. София, ул. „Й. В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.