Новини

10.06.2020

Сключен Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01 между Ръководителя на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) и Комисията за регулиране на съобщенията (КРС)

 
 
На 08.06.2020 г. е сключен Договор № BG05SFOP001-1.010-0001-С01 между Ръководителя на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) и Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за финансиране на проект с наименование: „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“.
 
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е 999 908,58 (деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин и осем лева и петдесет и осем стотинки) лв. БФП, която се предоставя на Бенефициента, в следното съотношение: 849 922,29 лв. от Европейския социален фонд и 149 986, 29 лв. национално съфинансиране.