Търсене в сайта

КРС откри процедура за обществени консултации и допитване относно Консултационен документ „Избор и оторизация на системи, предлагащи мобилни спътникови услуги (МСУ)”

Решение № 630 от 25 април 2007 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) на основание чл. 27, т. 16 от Закона за далекосъобщенията откри процедура за обществени консултации и допитване относно Консултационен документ „Избор и оторизация на системи, предлагащи мобилни спътникови услуги (МСУ)”.

Консултационният документ е разработен във връзка с Решение 2007/98/ЕО от 14 февруари 2007 г. на Комисията на Европейските Общности (Комисията) относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в обхват 2 GHz за въвеждане на системи, предоставящи МСУ и се основава на изготвения Консултационен документ за избор и оторизация на системи, предоставящи МСУ на територията на държавите-членки на Европейския съюз (ЕС).

Съгласно изискванията на регулаторната рамка за електронни съобщения на ЕС, процедурите за ограничаване на броя на правата на ползване на радиочестоти трябва да дават възможност на всички заинтересовани лица да изразят своите позиции (чл. 7 на Директива 2002/20/EО за оторизацията на електронните съобщителни мрежи и услуги). В съответствие с тези изисквания едновременно се провежда обществено допитване по отношение рамката за избор и оторизация на оператори на системи, предоставящи МСУ, на ниво ЕС и на национално ниво в държавите-членки на ЕС.

Получените в срок мнения и предложения по Консултационния документ ще бъдат разгледани от КРС и резултатите от проведената национална процедура за обществени консултации и допитване своевременно ще бъдат предоставени на съответните служби на Комисията.

Мнения и предложения по Консултационния документ очакваме до 14 май 2007 г. включително на адрес:
гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията, както и на e-mail адреси: info@crc.bg и INFSO-B-2GHZMSS@ec.europa.eu.