Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на Наредбата по чл. 182, ал.3 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС)

     Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), с Решение № 1266/04.10.2007 г., прие проекта на Наредбата за изискванията и параметрите на качеството за универсалната услуга, специалните мерки за хора с увреждания и реда за избор на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги и за възлагане на задължението за предоставяне на универсалната услуга и резултатите от общественото обсъждане, които ще бъдат предоставени на ДАИТС.