Търсене в сайта

Таблица за отразяване предложенията получени при общественото обсъждане на проекта на методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга