Търсене в сайта

ТАБЛИЦА с постъпилите в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) становища по проекта на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Eвропейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства (Списък)