ТАБЛИЦА
с постъпилите в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) становища по проекта на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Eвропейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства (Списък)
Заинтересовани лица Предложения Статус Мотиви за неприемане/място на отразяване на приети предложения
ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения 1. Предлагаме навсякъде в текста на проекта където се среща:
 - означението "RF" да се замени с "радиочестотна";
Приема се Отразено в т. ІІ и т. ІІІ на Списъка.
 - понятието "Радиорегламент" да се замени с "Правилник за радиосъобщенията"; Приема се Отразено в т. ІІ и т. ІІІ на Списъка.
 - съкращението "ITU" да бъде заличено. Приема се Отразено в т. ІІ и т. ІІІ на Списъка.
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения 2. Предвид нормата на чл. 50, ал. 2 от Закона за националната стандартизация, предлагаме цифровото означение на стандартите да се състои от номерата на стандартите и годината на одобряването или въвеждането им.  Не се приема Хармонизираните стандарти са посочени в съответствие с подхода за позоваване на стандарти на Европейския институт по стандартизация в далекосъобщенията (ETSI), възприет в изготвените и вече обнародвани актове по Закона за електронните съобщения (ЗЕС).  
ОТНОСНО Т. I ОТ ПРОЕКТА  
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения 1. Предлагаме в т. I. "Крайни електронни съобщителни устройства, предназначени за свързване към интерфейсите на обществени фиксирани мрежи, и радиосъоръжения, предназначени само за приемане", точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 да отпаднат.
Предложението за заличаване на т. 2, 3, 4, 5, 6 и 8 е свързано с отпадането на подкласове от изготвения в съответствие с Решение на Комисията 2000/299/ЕО "Списък на Клас 1 радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства", публикуван на страницата на Европейската комисия. Заличаването на т. 1 и т. 7 е поради липсата в списъка на реални технически изисквания за тях и свободното им пускане на пазара.
Приема се частично Точки 2, 3, 4, 5, 6 и 8 отпадат от т. І на Списъка. Заличаването на т. 1 и т. 7 не се приема. Съответните подкласове, посочени в т. 1 и т. 7 не са отпаднали от изготвения в съответствие с Решение на Комисията 2000/299/ЕО актуализиран списък на клас 1 радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства, публикуван на страницата на Европейската комисия на адрес http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/equip.htm и на страницата на Европейския радио офис (ERO) на адрес http://www.ero.dk/rtte. Липсата на реални технически изисквания за крайните електронни съобщителни устройства, предназначени за свързване към интерфейсите на обществени фиксирани мрежи, и радиосъоръженията, предназначени само за приемане, и свободното им пускане на пазара не могат да бъдат основание за тяхното заличаване от Списъка. Съгласно чл. 265, ал. 3 от ЗЕС Списъкът следва да съдържа изискваните технически параметри на радиосъоръженията, както и изисквания, свързани с несъздаване на смущения при ползването на радиочестотния спектър. В тази връзка налагането на технически изисквания за крайните електронни съобщителни устройства ще бъде в противоречие с
волята на законодателя. Що се отнася до свободното пускане на пазара, следва да се отбележи, че
съгласно чл. 263 и чл. 264 от ЗЕС пускането на пазара и в действие на всички посочени в Списъка
крайни електронни съобщителни устройства и радиосъоръжения, използващи хармонизирани в
рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, с оценено съответствие по реда на Закона за
техническите изисквания към продуктите е свободно.
"Сони България" ЕООД  2. Предлагаме от т. І. "Крайни електронни съобщителни устройства, предназначени за свързване към интерфейсите на обществени фиксирани мрежи, и радиосъоръжения, предназначени само за приемане" на проекта на Списък да отпаднат т.т. 2, 3, 4, 5, 6 и 8. Предложението е свързано с отпадането на горните подкласове от изготвения в съответствие с Решение на Комисията 2000/299/ЕО списък на клас 1 радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства, публикуван на страницата на Европейската комисия на адрес http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/equip.htm. Приема се Точки 2, 3, 4, 5, 6 и 8 отпадат от т. І на Списъка.
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения 3. ...предлагаме следната редакция на т. I от проекта:
" I. Крайнитe електронни съобщителни устройства, предназначени за свързване към интерфейсите на фиксирани мрежи, и радиосъоръжения, предназначени само за приемане се пускат свободно на пазара само при оценено съответствие по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите.".
Не се приема Текстът на т. І на Списъка е в пълно съответствие със списъка на клас 1 радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства, изготвен съгласно Решение на Комисията 2000/299/ЕО.
Свободното пускане на пазара и в действие на всички посочени в Списъка крайни електронни съобщителни устройства и радиосъоръжения, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, с оценено съответствие по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите е уредено с чл. 263 и чл. 264 от ЗЕС.
ОТНОСНО Т. II ОТ ПРОЕКТА
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения 1. С оглед изискването на чл. 265, ал. 3 от Закона за електронните съобщения предлагаме следната редакция на т. II от проекта:
"II. Технически параметри, на които трябва да отговарят радиосъоръженията, които предават само под контрола на електронни съобщителни мрежи".
Не се приема Съгласно чл. 265, ал. 1 КРС, съгласувано със Съвета по националния радиочестотен спектър, изготвя и актуализира най-малко веднъж годишно списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства. В тази връзка следва да се акцентира на видовете радиосъоръжения и крайни електронни съобщителни устройства. Именно този е подходът, възприет от Европейската комисия при изготвянето на списъка на клас 1 радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства, съгласно Решение на Комисията 2000/299/ЕО. В Списъка са определени и технически параметри на радиосъоръженията, както и изисквания, свързани с несъздаването на смущения при ползването на радиочестотния спектър, с което разпорпоредбата на чл. 265, ал. 3 от ЗЕС е изпълнена.
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения 2. В т. 5 (на стр. 5 от проекта) "5. Земни станции за спътникови персонални съобщения (S-PCES) (подклас 14)", честотата 1626,5 MHz да бъде заменена с 1613,5 MHz, което е в съответствие с публикуваната в Интернет-страницата на Европейския офис по радиосъобщенията (ERO) таблица. Не се приема Посочените в т. 5. "Земни станции за спътникови персонални съобщения (S-PCES) (подклас 14)" технически параметри, включително радиочестотни ленти и посоки на предаване/приемане, са в съответствие както със списъка на клас 1 радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства, изготвен съгласно Решение на Комисията 2000/299/ЕО и публикуван на страницата на Европейския радио офис (ERO), така и със стандарт БДС EN 301 441 - Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран европейски стандарт за мобилни земни станции (MESs), включително носими земни станции за мрежи за спътникови персонални съобщителни връзки (S-PCN) в обхватите 1,6/2,4 GHz при мобилни спътникови служби (MSS), покриващ съществените изисквания на член 3(2) от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED).
ОТНОСНО Т. III ОТ ПРОЕКТА
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения 1. С оглед изискването на чл. 265, ал. 3 от Закона за електронните съобщения предлагаме следната редакция на т. III от проекта:
"III. Технически параметри, на които трябва да отговарят други радиосъоръжения, технически хармонизирани в Европейската общност, чието пускане в действие не се ограничава в държавите-членки на Европейския съюз".
Не се приема Мотивите за структурирането на Списъка, с оглед изреждане на видове радиосъоръжения и съответните технически параметри и изисквания към тях, са изложени по-горе.
ОТНОСНО ЗАБЕЛЕЖКА 5 ОТ ПРОЕКТА:
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения 1. Предлагаме текста на Забележка 5 "Подкласовете от 2 до 6 по т. 1 са излизащи от употреба" да отпадне, във връзка с предложената редакция на т. I. Приема се Точка 5 от Забележките към Списъка е заличена.
"Сони България" ЕООД  2. ....да се заличи забележка 5. Приема се Точка 5 от Забележките към Списъка е заличена.
ДРУГИ:
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения 1. Считаме за необходимо в текста на проекта да се добави (подклас 57) в съответствие с таблицата на Европейския офис по радиосъобщенията (ERO). Приема се Отразено в т. ІІІ на Списъка.
"Сони България" ЕООД  2. Проектът на Списък да се актуализира в съответствие с последните публикувани подкласове в списъка на клас 1 радиосъоръженията, публикуван съгласно Решение на Комисията 2000/299/ЕО на адрес http://www.ero.dk/rtte. Приема се Отразено в т. ІІІ на Списъка.