Анкета за проучване на удовлетвореността от административното обслужване

Анкета за проучване на удовлетвореността от административното обслужване

С настоящата анкета проучваме удовлетвореността на физическите и юридическите лица от административното обслужване, предоставяно от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Целта на проучването е осигуряване на по-добро, по-бързо и ефикасно административно обслужване.

Моля да ни окажете съдействие, като попълните настоящата анкета.

 

 

 

1. Вие сте ползвал(а) / ползвате услугите на КРС в качеството си на:
2. Как и по какъв повод се насочихте към КРС?
3. Кои са основните източници, от които се информирате за дейността на КРС? (можете да посочите повече от един отговор)
4. Считате ли, че е осигурена достатъчно информация за предлаганите от КРС услуги?
5. Полезен ли е сайтът на КРС за получаване на търсената от Вас информация?
6. Имате ли конкретни препоръки към съдържанието на сайта на КРС? В случай че имате, моля да ги посочите.
7. Как оценявате обслужването от администрацията на КРС?
8. Имате ли забележки към административното обслужване, предоставяно от КРС?
9. Коя е предпочитаната от Вас форма за комуникация с КРС?
10. Знаете ли, че КРС предоставя електронни услуги за предприятията, пощенските оператори, доставчиците на удостоверителни услуги и радиолюбителите?
11. Ползвате ли електронните услуги, предлагани от КРС?
12. Удовлетворени ли сте от електронните услуги, предлагани от КРС?
13. Ползвате ли публичните регистри на сайта на КРС?
14. Вашата възраст: