Търсене в сайта

Таблица на отразените становища на министерствата по проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2012 г. по Закона за електронните съобщения