Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 2033 от 11.10.2012 г. прие проекти на консултативни документи относно „Методология за определяне стойността на среднопретеглената цена на капитала”, „Резултати от прилагане на модела за опорна фиксирана мрежа за услугите генериране/терминиране на повиквания от/в определено местоположение на обществени телефонни мрежи, предоставяни от ефективен оператор” и „Резултати от прилагане на модела за мобилна мрежа за услугата терминиране в индивидуални мобилни мрежи, предоставяни от ефективен оператор” и откри процедура за общественото им обсъждане