Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за пощенските услуги и по Закона за електронния документ и електронния подпис, приета с Постановление № 209 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.)

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за пощенските услуги и по Закона за електронния документ и електронния подпис, приета с Постановление № 209 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.).

 

Проектът е приет с Решение № 1912 на КРС от 30.08.2012 г. е разработен във връзка с измененията на  Закона за пощенските услуги и Закона за електронния документ и електронния подпис.

 

 Мотиви за изготвяне на проекта

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 05.10.2012 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg