Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 1631 от 19.07.2012 г. прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на линии под наем на дребно, пазара на терминиращи сегменти на линии под наем на едро и пазара на магистрални сегменти на линии под наем на едро, в което са отразени резултатите от проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 1377 на КРС от 05.06.2012 г.

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1631 от 19.07.2012 г. прие проект на решение, с което определя подпазара на терминиращи сегменти на линии под наем на едро със скорости до и включително 8 Mbit/s като съответен пазар, подлежащ на ex ante регулиране. КРС е направила анализ и оценка относно наличието на ефективна конкуренция, определено е предприятие със значително въздействие върху съответния пазар и са наложени специфични задължения на това предприятие.  

 

В проекта на решение са отразени становищата от проведеното обществено обсъждане, открито с Решение на КРС № 1377 от 05.06.2012 г. 

 

Съгласно чл.151, ал. 5 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗЕС, проектът на решение се изпраща за съгласуване на Европейската комисия, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите-членки на Европейския съюз.