Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) със свое Решение № 1369 от 31.05.2012 г. откри процедура за обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена.

С Решение № 1369 от 31.05.2012 г., КРС откри процедура за обществено обсъждане, по реда на чл. 36 от Закона за електронните съобщения, на проект на решение за изменение и допълнение на  Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (Наредба №1).

 

Проектът предвижда изменения и допълнения на Наредба №1 свързани с привеждането на подзаконовия акт в съответствие с измененията в Закона за електронните съобщения. Освен това в предвидените изменения и допълнения на Наредба № 1 е отчетена необходимостта от осигуряване на ресурс за комуникация Машина-Машина (М2М), както и регламентиране на използването на номера от ННП с първа цифра „1” за достъп до услуги на национално ниво. В предложенията за промени е отчетен и опита от периода на действие на Наредба №1, който показа необходимост от прецизиране на някои разпоредби, разширяване възможностите за вторично предоставяне на номера, добавяне на изисквания за ефективно използване на ограничения ресурс в посока ограничаване на максималния брой номера, които могат да бъдат предоставяни по едно заявление и др.

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 09.07.2012 г. на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg