Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 1377 от 05.06.2012 г. прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на линии под наем на дребно, пазара на терминиращи сегменти на линии под наем на едро и пазара на магистрални сегменти на линии под наем на едро, и откри процедура за второ обществено обсъждане на проекта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1377 от 05.06.2012 г. откри процедура за второ обществено обсъждане на проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на линии под наем на дребно, пазара на терминиращи сегменти на линии под наем на едро и пазара на магистрални сегменти на линии под наем на едро. КРС определи единствено подпазара на терминиращи сегменти на линии под наем на едро със скорости до и включително 8 Mbit/s, като съответен пазар, подлежащ на ex ante регулиране и извърши анализ и оценка относно наличието на ефективна конкуренция, определи предприятие със значително въздействие върху съответния пазар и наложи специфични задължения на това предприятие. 

 В проекта на решение са отразени становищата от проведеното обществено обсъждане, открито с Решение на КРС № 226 от 16.02.2012 г.  

 

 


 

 

 Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 06.07.2012 г. на

адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес:

info@crc.bg