Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 884 от 12.04.2012 г. прие Проект на решение за определяне на пазара на генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи и пазара на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи, в което са отразени резултатите от проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 380 на КРС от 01.03.2012 г.

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 884 от 12.04.2012 г. прие проект на решение, с което определя като съответни пазари, подлежащи на ex ante регулиране, пазара на генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи и пазара на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи. КРС е направила анализ и оценка относно наличието на ефективна конкуренция, определени са предприятия със значително въздействие върху съответните пазари и са наложени специфични задължения.

 

В проекта на решение са отразени становищата от проведеното обществено обсъждане, открито с Решение на КРС № 380 от 01.03.2012 г. Съгласно чл. 151, ал. 5 във връзка с чл. 42, ал. 1 от ЗЕС, проектът на решение се изпраща за съгласуване на Европейската комисия, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите-членки на Европейския съюз.