Търсене в сайта

С Решение № 621 от 05.04.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 13.03.2008 г. за изискванията и параметрите на качеството за универсалната услуга, специалните мерки за хора с увреждания и реда за избор на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане на задължението за предоставяне на универсалната услуга

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 621 от 05.04.2012 г.  откри процедура за обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 13.03.2008 г. за изискванията и параметрите на качеството за универсалната услуга, специалните мерки за хора с увреждания и реда за избор на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане на задължението за предоставяне на универсалната услуга. 

 


.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 10.05.2012 г. на

адрес:  гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg.