Търсене в сайта

С Решение № 618 от 05.04.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения. С Решение № 619 от 05.04.2012 г. КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Списък на мрежите и услугите, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения при спазване на общи изисквания и проект на уведомление, за осъществяване на обществени електронни съобщения

 

С Решение 618  от 05.04.2012 г. КРС прие проект на решение за изменение и допълнение на Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения. С Решение № 619 от 05.04.2012 г. КРС прие проект на Списък на мрежите и услугите, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения при спазване на общи изисквания и проект на уведомление, който да бъде поставен на обществено обсъждане едновременно с проекта на списък. 

 

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗИД на ЗЕС), обн. ДВ. бр. 105 от 29 Декември 2011 г., бяха изменени разпоредбите определящи съдържанието и обхвата на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (Общите изисквания). Това налага преразглеждане на подзаконовия акт и неговото привеждане в съответствие с изменената нормативна уредба.

Действащият Списък на мрежите и услугите, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения при спазване на общи изисквания е приет от КРС през 2007 г. и отразява съществуващото положение на пазарите на обществени електронни съобщителни мрежи и услуги към този момент. Секторът постоянно търпи развитие, поради което КРС счита, че в списъка следва да намерят отражение горепосочените промени.  

 


.

 Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 10.05.2012 г. на

адрес:  гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и 

e-mail адрес: info@crc.bg.