Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) със свое Решение № 572 от 29.03.2012 г. откри процедура за обществено обсъждане на проект на „Регулаторна политика на КРС за ползване на номера, адреси и имена при осъществяване на електронни съобщения”

 

С Решение № 572/29.03.2012 г., КРС откри процедура за обществено обсъждане, по реда на чл. 36 от Закона за електронните съобщения, на проект на „Регулаторна политика на КРС за ползване на номера, адреси и имена при осъществяване на електронни съобщения”  

 

Проектът съдържа основните цели, които си поставя КРС при управлението на номерационния ресурс и средствата за постигането им. След анализ на настоящето състояние на номерационния ресурс и преносимостта на номерата са откроени приоритетни задачи и са посочени действията, които предстои да бъдат предприети за изпълнението им в краткосрочен и средносрочен план. Предвидени са и действия по привеждане в съответствие с промените в ЗЕС на правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена и на функционалните спецификации за преносимост на номерата. 

 


.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 07.05.2012 г. на

адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg