Търсене в сайта

С Решение № 229 от 16.02.2012 г., Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) открива процедура за обществени консултации относно необходимостта от преразглеждане на съществуващите задължения, наложени на „НУРТС БЪЛГАРИЯ" АД с Решение № 655 от 10.06.2010 г.

 

С Решение № 229 от 16.02.2012 г., Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) открива процедура за обществени консултации относно необходимостта от преразглеждане на съществуващите задължения, наложени на „НУРТС БЪЛГАРИЯ" АД с Решение № 655 от 10.06.2010г.

 

За изясняване в максимална степен на позицията на всички заинтересовани страни, КРС приканва същите да представят своето становище относно регулаторната необходимост от преразглеждане на горепосочените задължения за „НУРТС БЪЛГАРИЯ" АД.

 


 

Заинтересованите лица могат да представят писмените си становища, както и становища по други въпроси, за които считат, че са от съществено значение за разглеждания въпрос, в срок до 06 март 2012 г. на адрес: 

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg.