Търсене в сайта

С Решение № 227 от 16.02.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие решение за откриване на процедура за обществено обсъждане на консултативните документи „Разработване на модел „отдолу нагоре“ за определяне на дългосрочните допълнителни разходи (LRIC) за фиксирани мрежи в България”, „Разработване на модел „отдолу нагоре“ за определяне на дългосрочните допълнителни разходи (LRIC) за мобилни мрежи в България” и „Изготвяне на експертни оценки за среднопретеглената цена на капитала (WACC) за фиксирани и мобилни мрежи в България”

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 227  от  16.02.2012 г. откри процедура по обществено обсъждане на консултативните документи „Разработване на модел „отдолу нагоре (Bottom-Up)“ за определяне на дългосрочните допълнителни разходи (LRIC) за фиксирани мрежи в България”, „Разработване на модел „отдолу нагоре (Bottom-Up)“ за определяне на дългосрочните допълнителни разходи (LRIC) за мобилни мрежи в България” и Изготвяне на експертни оценки за среднопретеглената цена на капитала (WACC) за фиксирани и мобилни мрежи в България”.

 

В консултативните документи за разработване на BU-LRIC моделите за определяне на дългосрочните допълнителни разходи за фиксирани и мобилни мрежи в България са изложени общите принципи, прилагани за определяне на разходите на ефективен оператор, правилата за дизайн на мрежата, представена е структурата на разходните модели, както и принципите за разпределение на разходите.

 

КРС е на мнение, че чрез въвеждането на BU-LRIC модели, въз основа на които ще се определят разходоориентирани цени, и които модели са разработени в съответствие с изискванията на Препоръка 2009/396/ЕО, ще се ограничи възможността за прилагане на прекомерно високи цени за терминиране на гласови повиквания в мобилни и фиксирани мрежи.

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 06.03.2012 г. на адрес: 

гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и електронна поща на адрес: info@crc.bg.