Търсене в сайта

Стажантска програма 2024 г.

 

Скъпи студенти,

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) организира стажове за студенти, които имат за цел, от една страна, запознаване с дейността и функциите на Комисията и нейните административни звена, а от друга - предоставяне на възможност на студентите да приложат на практика придобитите по време на обучението знания и умения чрез изпълнението на реални задачи.

Студентските стажове в Комисията за регулиране на съобщенията се провеждат по реда и при условията на Наредбата за студентските стажове в държавната администрация.

Информация за стажа и ред за кандидатстване

Информация за студентски стажове може да бъде намерена в Портала за студентски стажове в държавната администрация на електронния интернет адрес https://jobs.government.bg/. В него са посочени заявените от съответните административни звена на Комисията за регулиране на съобщенията стажантски позиции. Студентите кандидатстват on-line, като за целта е необходимо да се регистрират и да създадат личен профил. Изискванията за кандидатстване - документи, срокове и начин - са посочени в цитирания портал.

Кой може да кандидатства за стаж? 

За провеждане на стаж в КРС могат да кандидатстват студенти, учащи в български или в чуждестранни висши училища, както и чуждестранни студенти, които се обучават в български висши училища. Кандидатите трябва да са с непрекъснати студентски права и да се обучават в професионалното направление, което се изисква за конкретната стажантска позиция.

Кандидатстването на студентите за обявените от КРС 2 позиции през 2024 г., се извършва до 09.05.2024 г.

Насочване на интервюта в портала от администраторите от съответната административна структура/звена- 10 май-05 юни 2024 г.

Публикуване на първо класиране – на 05 юни 2024 г.

Кандидатите, класирани на първо място потвърждават стажа си от 06 юни до 19 юни 2024 г.

Публикуване на второ класиране –  на 20 юни 2024 г.

Студентите, класирани на второ място при свободни стажантски позиции, потвърждават стажа си за период от 21 юни до 27 юни 2024 г.

Публикуване на окончателен списък на студентите, които са потвърдили стажа си и списък на позициите, които са останали незаети след първото и второто класиране – 28 юни 2024 г.

Каква е продължителността на стажа и кога се провежда?

Продължителността на стажа е от 5 до 20 работни дни, в зависимост от учебните планове и програми на кандидатите, както и от възможностите и ангажираността на административното звено в КРС. Стажът не е платен и не се зачита за трудов и осигурителен стаж. За обявените позиции със срок на кандидатстване 09.05.2024 г., стажа се провежда в периода 1 август – 31 август 2024 г.  

След приклчване на стажа в КРС, стажантите получават удостоверение на български език за проведен стаж.

Как се извършва подборът на стажанти?

Подборът на стажанти се извършва от съответния ръководител на звеното, за което се кандидатства, посредством документи и интервю.

Обявени стажантски позиции в Комисия за регулиране на съобщенията през 2024 г.

Дирекция „Регулиране”

 • Отдел „Регулиране на електронните съобщения” – 1 бр. стажант;

Област на висше образование: Икономика

Период на стажа: 01.08.2024 - 31.08.2024

Описание на позицията:

По време на стажа, ще има възможност да се запознае с регулаторната рамка в сферата на електронните съобщения, в т.ч. анализ на изпълнение на задълженията за прозрачност от страна на предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги

В рамките на стажа, студентите ще имат следните отговорности:

 1. Мониторинг на публикуваната от предприятията информация за условията за предоставяне на електронни съобщителни услуги
 2. Сравнителен анализ на публикуваната от предприятията информация за тарифните планове с предоставената в КРС в изпълнение на нормативни изисквания
 3. Изготвяне на справки за изпълнение на задълженията за прозрачност от страна на предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги
 4. Изготвяне на становища относно степента на изпълнение на наложени задължения

Стажовете са подходящи за студенти минимум завършили III курс от своето обучение.

Продължителността на стажовете ще е от 20 работни дни и могат да бъдат провеждани присъствено.

 • Отдел „Регулиране на електронните съобщения” – 1 бр. стажант;

Област на висше образование: Комуникационна и компютърна техника

Период на стажа: 05.08.2024 - 23.08.2024

Описание на позицията

По време на стажа ще има възможност да се запознае с дейностите на КРС:

 • при изпълнение на функциите на комисията като Национална стандартизационна организация за ETSI;
 • при осъществяване на мониторинг на минималните изисквания за сигурност на обществените електронни съобщителни мрежи и услуги.

В рамките на стажа, студентите ще имат следните отговорности:

 1. Да се запознае с нормативните документи в областта на стандартизацията и споразуменията на КРС с ETSI и Български институт за стандартизация (БИС), в т.ч. структурата и ролята на ETSI и БИС, и взаимодействието им с КРС.
 2. Да подготви публикувани стандарти на ETSI за въвеждането им като национални.
 3. Да се запознае с Правилата за минималните изисквания за сигурност на обществените електронни съобщителни мрежи и услуги и методи за управление на риска за тяхната сигурност.
 4. Да изготви сравнителен анализ на Правилата по т.3 с прилаганите политики и мерки за сигурност на едно предприятие, предоставящо електронни съобщителни услуги.

Стажовете са подходящи за студенти минимум завършили III курс от своето обучение.

Продължителността на стажовете ще е от 15 работни дни и могат да бъдат провеждани присъствено.