Търсене в сайта

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Обявява конкурс за длъжността „Младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Радиоразпръскване“, дирекция „Управление на ограничен ресурс“

Кратко описание на длъжността: Извършва дейностите, свързани с подготовката на документи за издаване, изменение, допълнение или прекратяване на разрешения от радиослужба радиоразпръскване, съгласно ЗЕС и ЗРТ; Участва в събирането и систематизирането на информация при изготвянето на проекти на документи, свързани с областите на дейност на отдела; Участва в подготовката на документи, свързани с определяне на честотни назначения и технически параметри на мрежи за наземно радиоразпръскване; Участва в анализа на технически параметри на радио- и телевизионни станции; Подготвя документи, свързани с национално координиране и съгласуване на радиочестоти и радиочестотни ленти.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Образователно-квалификационна степен: висше, професионален бакалавър;

Образование: предпочитана специалност – телекомуникации, електроника;

Професионален опит – не се изисква;

Английски език – основно ниво на владеене;

Компютърна грамотност – Windows, MS Office, Internet.

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1500 лв.*

* Индивидуалните основни месечни заплати на служителите се определят от органа по назначаването, в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата, в зависимост от професионалния опит, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

  • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
  • интервю.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

  • Заявление по образец – в него не следва да се попълва информацията за професионален опит;
  • Декларация по образец – по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
  • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен.

Документите ще се приемат в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата (до 09.04.2024 г., включително) в деловодството на Комисията за регулиране на съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6 или по електронен път на e-mail: info@crc.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС“.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Повече информация във връзка с обработването на личните данни на кандидатите е налична в обявата за съответната позиция, публикувана на интернет страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС“.

Информация във връзка с обработването на личните данни.