Търсене в сайта

КЛАСИРАНЕ от проведения конкурс за длъжността „юрисконсулт“ – 1 щ. бр. в отдел „Процесуално представителство и административни наказания“, дирекция „Правна“

Въз основа на проведения конкурс и в съответствие с чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия класира за длъжността „юрисконсулт“ – 1 щ. бр. в отдел „Процесуално представителство и административни наказания“, дирекция „Правна“, съобразно постигнатия краен резултат от конкурсната процедура:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

  1. Наталия Янкова Бамбалова-Димитрова

 

Мария Бончева

Директор на дирекция „Правна“ и

председател на конкурсната комисия