Търсене в сайта

Издаване на разрешение за излъчване на радиопрограма в честотна лента 87.5 – 108 MHz

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) издава разрешение за ползване на ограничен ресурс в честотна лента 87.5 – 108 MHz за конкретна честота и за конкретен териториален обхват, след проведен конкурс за издаването от страна на Съвета за електронни медии (СЕМ) на лицензия за радиодейност за същия честотен ресурс и териториален обхват. Процедурата на конкурс се инициира пред СЕМ и се провежда след предоставена от КРС информация за наличието на свободен честотен ресурс. Сроковете за посочената по-горе процедура по издаване на лицензия от СЕМ са разписани в Глава VI, Раздел II на Закона за радиото и телевизията. Във връзка с обвързаното лицензиране в областта на наземното аналогово радиоразпръскване (чл. 30, ал. 1, т. 13 и 14 от Закона за електронните съобщения) и на основание влязло в сила решение на СЕМ за издаване на лицензия за радиодейност, КРС издава съответното разрешение.