Търсене в сайта

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Обявява конкурс за длъжността „Младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Счетоводна дейност“, дирекция „Финансови и административни дейности“

Описание на длъжността:

Изплаща служебни аванси в лева и валута, приема парични средства от клиенти и подотчетни лица, като изготвя счетоводни касови документи - приходни и разходни касови ордери в лева и валута; Води електронна касова книга в лева и валута; Изготвя чекове и вносни бележки за теглене и внасяне на суми от/по банковата сметка на КРС; Изготвя ведомости и рекапитулации за аванс и заплати на служителите на КРС чрез програмен продукт; Изготвя ежемесечно информация за осигурителния доход на служителите и я представя в електронен вид в НАП в установените срокове; Извършва обработка на болнични листове в програмата на НОИ и представя необходимата информация в НАП за тяхното изплащане от НОИ; Следи за съответствието на касовата наличност в лева и валута с наличността в касовите книги; Изготвя удостоверения за пенсиониране (УП2), служебни бележки за доходите на служителите за представяне пред различни институции (данъчни служби, банки, НОИ и др.); Отговаря за съхранението на ведомостите за заплати в определените срокове в Закона за счетоводството; Приема в брой такси, заявени по административни услуги от физически лица. Отчита по надлежен ред според изискванията на Закона за счетоводството; Спазва нормативната уредба в областта на защита на личните данни; Материално-отговорно лице на касата на КРС - отговаря за съхранението, разходването и отчитането на паричните средства (в лева и валута).

 Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Образователно-квалификационна степен: висше, степен професионален бакалавър;

Професионална област – икономическа, хуманитарна, друга;

Професионален опит – не се изисква;

Компютърна грамотност – работа с MS Office пакет, със счетоводен софтуер;

Умения за работа с електронно попълване и подаване на данни към НОИ, НАП, НСИ и др.

 

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 1500 лв.*

* Индивидуалните основни месечни заплати на служителите се определят от органа по назначаването, в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата, в зависимост от професионалния опит, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Конкурсът ще бъде организиран чрез:

  • решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
  • интервю.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

  • Заявление по образец – в него не следва да се попълва информацията за професионален опит;
  • Декларация по образец – по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
  • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен.

Документите ще се приемат в 11-дневен срок от датата на публикуване на обявата (до 16. 02.2024 г., включително) в деловодството на Комисията за регулиране на съобщенията на адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6 или по електронен път на e-mail: info@crc.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на комисията в раздел „За нас“, секция „Работа в КРС“.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Конкурсът ще бъде проведен по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и при спазване на законовите изисквания за обработване на лични данни.

Информация във връзка с обработването на лични данни