Търсене в сайта

Изисквания по Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и цените на дребно за регулирани комуникации в рамките на ЕС и за изменение на Директива 2002/22/ЕО и на Регламент (ЕС) № 531/2012, прилижими за доставчиците на услуги за достъп до интернет

Доставчиците на услуги за достъп до интернет осигуряват във всеки договор, който включва услуги за достъп до интернет, да се посочва най-малко следното:

1. информация за начина, по който прилаганите от този доставчик мерки за управление на трафика биха могли да се отразят върху качеството на услугите за достъп до интернет, неприкосновеността на личния живот на крайните потребители и защитата на техните лични данни;

2. ясно и разбираемо обяснение за начина, по който всяко ограничаване на обема, скоростта или друг параметър за качество на услугата може на практика да се отрази върху услугите за достъп до интернет, и по-специално върху ползването на съдържание, приложения и услуги;

3. ясно и разбираемо обяснение за начина, по който всички услуги, посочени в член 3, параграф 5 от регламента, за които се абонира крайният потребител, могат на практика да се отразят върху услугите за достъп до интернет, предоставени на посочения краен потребител;

4. ясно и разбираемо обяснение относно минималната, обичайно наличната, максималната и рекламираната скорост за изтегляне и качване на услугите за достъп до интернет в случая на фиксираните мрежи, или очакваната максимална и рекламирана скорост на изтегляне и качване на услугите за достъп до интернет в случая на мобилните мрежи, както и за начина, по който значителните отклонения от съответните рекламирани скорости за изтегляне и качване биха могли да окажат въздействие върху упражняването на правата на крайните потребители, посочени в член 3, параграф 1 от регламента;

5.ясно и разбираемо обяснение на средствата за правна защита, предоставени на потребителя съгласно националното право в случай на непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие между действителните показатели за скоростта на услугата за достъп до интернет или други параметри за качеството на услугата, и показателите, посочени в съответствие с т. 1-4 по-горе.

Преценката дали горепосоченото съдържание е включено в договорите се осъществява съобразно критериите, посочени в Позиция на КРС относно изпълнение на изискванията на чл. 3 и чл. 4 на Регламент (ЕС) 2015/2120 от страна на доставчиците, предоставящи достъп до интернет за крайни потребители. Тази позиция е достъпна на интернет страницата на КРС, в раздел „Области на регулиране“, подраздел „Мрежова неутралност“ - https://crc.bg/files/TR/Interconnect/Prilojenie%202_Resh%20170_poziciq.

Неспазването на приложимите изисквания може да доведе до налагане на предвидените от законодателя санкции.