Търсене в сайта

Задължения по Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

- Индивидуалният договор се сключва в писмена форма в два еднообразни екземпляра, подписани от представител на предприятието и от абоната. Предприятията предоставят на абоната еднообразен екземпляр от сключения индивидуален договор на хартиен или друг траен носител, освен когато в закон е предвиден друг ред. Предприятията са задължени при сключването на договор в техни търговски обекти или в обекти на техни търговски представители или дистрибутори да предоставят на абоната при поискване екземпляр от сключения договор на хартиен носител.

- Преди подписване на индивидуалния договор предприятията са задължени да предоставят на потребителя проекта на договора в цялост за запознаване със съдържанието му.

- Индивидуалният договор следва да съдържа точната дата (ден, месец и година) на влизането му в сила. В случай че индивидуалният договор е с определен срок, същият съдържа и точната дата (ден, месец и година), на която този срок изтича. Задълженията по предходните изречения не се прилагат при преносимост на номера. В тези случаи в индивидуалния договор се посочва, че същият влиза в сила в деня на успешното пренасяне на номера в мрежата на съответния доставчик.

- При изписване на условията на индивидуалния договор се използва шрифт с размер не по-малък от 10 пункта (точки), освен за клаузите, за които има специални изисквания (посочени в следващия булет).

- Договорните условия, регламентиращи срока на договора, както и реда за неговото подновяване и прекратяване, се изписват с получер шрифт (bold), чийто размер е най-малко с 20 % по-голям от размера на шрифта, с който са изписани останалите условия на индивидуалния договор, но не по-малък от 12 пункта (точки). По същия начин се изписват и условията, регламентиращи задължения за заплащане на неустойки и обезщетения, свързани с прекратяване на индивидуален договор, вкл. възстановяване на направени разходи по отношение на крайни електронни съобщителни устройства, както и условията, регламентиращи правото на предприятието да измени едностранно индивидуалния договор. Получер шрифт (bold) се използва само и единствено за посочените клаузи. Съответните клаузи следва да бъдат включени в индивидуалния договор като последни клаузи, непосредствено преди мястото, определено за полагане на подписа на абоната.

- Догороните условия, регламентиращи писменото желание на абоната договорът да влезе в сила незабавно, следва да бъдат включени в индивидуалния договор. Задължението не се прилага, когато при сключването на договора се предоставят крайни устройства. Предприятието трябва да е в състояние да докаже, че абонатът изрично е заявил писмено желание договорът да влезе в сила незабавно, в това число чрез отбелязване на опция за това в съдържанието на договора.

- Изричната заявка за отказ от получаване на детайлизирани сметки по чл. 260, ал. 1 от Закона за електронните съобщения се оформя като отделен писмен документ или се отправя към предприятието чрез обявени от него канали за комуникация. Предприятието трябва да е в състояние да докаже, че абонатът е упражнил надлежно правото си по чл. 260, ал. 1 от Закона за електронните съобщения.

- Предприятията оформят мястото, определено за полагане на подписа на абоната, съобразно образеца, посочен в приложение № 6 към Общите изисквания, като съответното съобщение се изписва с получер шрифт (bold), чийто размер е не по-малък от 10 пункта (точки). Това конкретно изискване не се прилага, когато договорът се подписва с електронни подписи от предприятието и от потребителя. Текстът по приложение № 6 е следният:

 

_______________________________________________

(място за полагане на подписа на абоната)

 

Преди да положите Вашия подпис, моля да прочетете внимателно настоящия договор, както и приложимите общи условия на предприятието.

- Всички условия и елементи на избрания от абоната тарифен план, тарифа и/или пакет се включват от предприятията в индивидуалния договор или в отделен документ, представляващ приложение (анекс) към индивидуалния договор, който се подписва от абоната. Когато съставят приложение (анекс) към индивидуалния договор, предприятията спазват реда изискванията към договорното съдържание, предвидени  в чл. 42, 43 и 44 от Общите изисквания.

- Предприятията включват в договора или подписаното приложение към него и индивидуална информация за цените на други услуги, включени в ценовата листа на предприятията, които не са посочени изрично в избрания тарифен план, тарифа и/или пакет, но са приложими към заявената от потребителя електронна съобщителна услуга. Задължението не се прилага по отношение на цените на услуги с добавена стойност.

- При съставяне на условията на договор, сключен при промоционални условия, предприятията включват в договора или приложението към него и индивидуална информация за:

1. срока, за който важат промоционалните договорни условия;

2. всички условия и елементи на промоционалния тарифен план, тарифа и/или пакет;

3. дължимата месечна такса за срока на промоцията.

- Когато абонатът не се е отказал от получаването на детайлизината сметка по чл. 260, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, предприятията, предлагащи обществени телефонни услуги, включват в индивидуалния договор информация за избрания от абоната начин за получаване на детайлизирани сметки по чл. 260, ал. 2 от Закона за електронните съобщения.

- Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез електронни съобщителни мрежи, различни от обществени телефонни услуги, включват в индивидуалния договор информация за избрания от абоната начин за получаване на писмена информация по чл. 260а, ал. 1 от Закона за електронните съобщения.