Търсене в сайта

Изисквания по Закона за електронните съобщения

1. Изисквания по отношение на общите условия

Общите условия съдържат най-малко:
1. идентификационни данни на предприятието;
2. телефон (факс, електронен адрес), адрес за контакти;
3. видове, описание и качество на услугите, включително:
а) информация за това дали се предоставя достъп до услуги за спешни повиквания и информация за местоположението на викащия краен потребител, както и за наличие на ограничения за предоставяне на услуги за спешни повиквания;
б) информация за други условия, които ограничават достъпа до и/или ползването на услуги и приложения;
в) предлаганото минимално ниво на качество на услугите като срок за първоначално свързване и, когато е целесъобразно, други параметри за качеството на услугата, определени от комисията по реда на чл. 236а от Закона за електронните съобщения;
г) информация за процедури, въведени от предприятията с цел измерване и управление на трафика, така че да се избегне претоварване на отделни връзки в мрежата, както и информация за това как тези процедури биха повлияли върху качеството на услугата;
д) услуги за поддръжка и услуги по обслужването на клиенти, както и начини за достъп до тези услуги;
е) ограничения, наложени от предприятието за използването на предоставените крайни електронни съобщителни устройства;
4. условия и срокове за заплащане на предлаганите услуги;
5. специални мерки за хора с увреждания;
6. права и задължения на предприятието и крайните потребители;
7. начини за получаване на актуална информация за цени на предлаганите услуги, всички приложими тарифи и такси за поддръжка, предлаганите начини на плащане и всички разлики в разходите, произтичащи от различните начини на плащане;
8. процедури за разглеждане и произнасяне по жалби, молби и предложения на крайните потребители, както и начини за извънсъдебно разрешаване на спорове във връзка с договора;
9. отговорности при неизпълнение на договора;
10. условия и ред за спиране предоставянето на услугата или услугите при неплащане на дължимите суми или при договорни нарушения от страна на крайните потребители или предприятието, свързани с ползване на услугата или услугите;
11. условия и ред за прекратяване на договора от страна на абоната;
12. условия и ред за договаряне, определяне на размера и изплащане на обезщетения и възстановяване на суми, приложими при неизпълнение на договорени нива за качество на услугата;
13. условия и ред за договаряне, определяне на размера и изплащане на обезщетения, включително неустойки, дължими от предприятието на абонатите, в случай че предприятието е осъществило пренасяне на номера без съгласието на абоната и/или в нарушение на установените процедури за осъществяване на преносимостта на номерата;
14. възможностите и условията за включване на необходимите основни и допълнителни данни за абоната в телефонен указател по чл. 182, ал. 1, т. 4 от Закона за електронните съобщения и предоставянето им на предприятия, които изготвят и публикуват телефонни указатели и/или предоставят телефонни справочни услуги;
15. действия, които предприятието може да предприеме при заплаха или в отговор на инциденти, свързани със сигурността или целостта на мрежата;
16. информация, свързана с използването на електронни съобщителни мрежи и услуги за извършване на незаконни дейности или за разпространение на вредно съдържание и със средствата за защита срещу рискове за личната сигурност, неприкосновеността на личния живот и личните данни във връзка с предоставяната от предприятието услуга.
Общите условия следва да съдържат задължения на предприятието за:
1. предварително уведомяване за прекъсване или влошено качество на услугите при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на електронната съобщителна мрежа и/или информационните му системи, както и за сроковете на прекъсването или влошаването на качеството на услугата;
2. уведомяване на крайните потребители за изменения на общите условия в срок не по-кратък от един месец преди влизането им в сила;
3. поддържане на услуги за наблюдение и контрол на разходите от страна на абоната, когато такива са договорени или такова задължение е наложено по реда на чл. 237а от Закона за електронните съобщения, включително предизвестие преди достигане на определена финансова граница на потребление;
4. предварително уведомяване на крайния потребител при искане за достъп до негови помещения;
5. публично оповестяване на адрес и/или телефон за контакт при повреди и за предоставяне на информация;
6. осигуряване на безплатен достъп до услугите за спешни повиквания при предоставяне на обществени телефонни услуги до прекратяване на договора по реда на общите условия;
7. предоставяне на информация за възможността за използване на функциите на електронната съобщителна мрежа при предоставяне на обществени телефонни услуги „идентификация на линията на викащия“ и „идентификация на свързаната линия“;
8. съхраняване за определен срок на данните, необходими за разплащанията;
9. уведомяване на крайните потребители не по-късно от един месец от изтичане на срока на индивидуалните договори с тях.
Условията следва да бъдат съставени от предприятията ясно, изчерпателно и в леснодостъпна за абонатите форма.
Когато предприятията предоставят електронни съобщителни услуги само въз основа на индивидуален договор с крайните потребители (нямат общи условия), горепосочените условия се включват в договора.

2. Изисквания по отношение на ценовата листа

Предприятията разработват и публикуват ценова листа на услугите, в която са посочени цени на предлаганите услуги, ценови пакети или тарифи, и условия за тяхното ползване.

3. Изисквания към съдържанието на договора

Индивидуалният договор при общи условия между предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги, и крайния потребител съдържа най-малко:
1. идентификационни данни на крайния потребител;
2. телефон (факс, електронен адрес) и адрес на крайния потребител;
3. вид и описание на услугите;
4. срок на договора и условия за подновяване и прекратяване на услугите и на договора, включително:
а) изисквания за минимално потребление или минимална продължителност за възползване от промоционални условия;
б) такси, свързани с преносимостта на номера и други идентификатори;
в) неустойки и обезщетения, свързани с прекратяване на договора, включително възстановяване на направени разходи по отношение на крайни електронни съобщителни устройства;
г) едностранно прекратяване на договора от страна на абоната с едномесечно предизвестие;
5. цени, ценови пакети или тарифи, условия и срокове на плащане.
Условията следва да бъдат съставени ясно, изчерпателно и в леснодостъпна за абонатите форма.

4. Специално изискване при договори за доставка за телевизионни програми

При доставка на телевизионни програми към договора се прилага списък с наименованията на телевизионните програми, включени в ценовия пакет.