Търсене в сайта

Стажантска програма 2018 г.

 

      Стажантска програма

 

     Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) организира стажове за студенти, които имат за цел, от една страна, запознаване с дейността и функциите на Комисията и нейните административни звена, а от друга - предоставяне на възможност на студентите да приложат на практика придобитите по време на обучението знания и умения чрез изпълнението на реални задачи.
    Студентските стажове в КРС се провеждат по реда и при условията на Наредбата за студентските стажове в държавната администрация.
   Информация за обявени студентски стажове в КРС може да бъде намерена в Портала за студентски стажове в държавната администрация на електронния интернет адрес: http://www.staj.government.bg/. В него са посочени заявените от съответните административни звена на КРС стажантски позиции. Студентите кандидатстват on-line, като за целта е необходимо да се регистрират и да създадат личен профил. Изискванията за кандидатстване - документи, срокове и начин - са посочени в самия портал. Стажът не е платен.