Търсене в сайта

Таблица с постъпилите становища и приетите предложения по общественото обсъждане, както и мотивите за неприетите предложения на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с постановление № 374 на Министерския съвет от 29.12.2011 г. (ДВ, бр. 107 от 2011 г.)