Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 530 от 13.10.2016 г. прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение за домашни и бизнес потребители, пазара на обществено достъпни национални телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение, и пазара на обществено достъпни международни телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение, в което са отразени резултатите от проведеното обществено обсъждане, открито с Решение на КРС № 428 от 29.08.2016 г.

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 530 от 13.10.2016 г. прие проект на решение, с което определя пазарите на достъп до обществена телефонна мрежа в определено местоположение за домашни и бизнес потребители, на обществено достъпни национални телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение, и на обществено достъпни международни телефонни услуги, предоставяни на домашни и бизнес потребители в определено местоположение. Посочените пазари не подлежат на ex ante регулиране, тъй като не покриват кумулативно теста на трите критерия, поради което всички специфични задължения, наложени на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД с Решение № 195/14.03.2013 г. на КРС, следва да бъдат отменени.

 

В проекта на решение са отразени становищата от проведеното обществено обсъждане, открито с Решение на КРС № 428 от 29.08.2016 г.

 

Съгласно чл.151, ал. 5 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗЕС, проектът на решение се изпраща за съгласуване на Европейската комисия, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите-членки на Европейския съюз.