Търсене в сайта

С Решение № 387 от 28.07.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на решение за определяне на разходоориентирани цени за терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи въз основа на разходите на ефективен оператор, изчислени чрез адаптиран BULRIC (Bottom-Up Long-Run Incremental Costs) модел на Комисията, и откри процедура за обществено обсъждане на проекта по реда на чл. 36 от Закона за електронните съобщения

 

С Решение № 387 от 28.07.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията) прие резултатите от общественото обсъждане, открито с Решение № 165/15.03.2016 г. на КРС, и прие проект на решение за определяне на разходоориентирани цени за терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи въз основа на разходите на ефективен оператор, изчислени чрез адаптиран BULRIC (Bottom-Up Long-Run Incremental Costs) модел на Комисията и откри процедура за обществено обсъждане на проекта по реда на чл. 36 от Закона за електронните съобщения.

 

Заинтересованите лица могат да представят писмени становища по проекта в срок до 29.08.2016 г. на адрес: 1000 София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.