Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Технически изисквания за осигуряване на оперативна съвместимост на потребителските цифрови телевизионни устройства

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Технически изисквания за осигуряване на оперативна съвместимост на потребителските цифрови телевизионни устройства.

 

Проектът е приет с Решение № 379 на КРС от 14.07.2016 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 279а от Закона за електронните съобщения.

 

Мотиви за изготвянето на проекта на Технически изисквания за осигуряване на оперативна съвместимост на потребителските цифрови телевизионни устройства.

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е разработила проект на Технически изисквания за осигуряване на оперативна съвместимост на потребителските цифрови телевизионни устройства. Проектът е приет в изпълнение на изискванията на Закона за електронните съобщения и Директива 2002/22/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги.

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта
в срок
до 18.08. 2016 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg